Image
Запознајте ја Фондација Агро-центар за едукација

ЗА НАС

Општата цел на Фондација Агро-центар за едукација претставува развој на земјоделството во Македонија и регионот, преку јакнење на човековите ресурси, засновано на неформалното образование и обука.

Нашиот тим

Запознајте го нашиот тим

Визија и мисија

Нашата визија и мисија

Вредности

Нашите клучни вредности

Стратешки план

Нашиот стратешки план 2018-2021
Нашите успеси

Проекти

Ни претставува огромно задоволство тоа што во изминативе години, со помош на нашите партнери, успеавме да изведеме голем број на проекти, придонесувајќи за развојот на неформалното образование во областа на земјоделството, младинската мобилност и социјалното претприемништво.
0
ГОДИНИ ИСКУСТВО
0
ИЗВЕДЕНИ ПРОЕКТИ
0
ИЗДАДЕНИ ПУБЛИКАЦИИ
0
ОДРЖАНИ ОБУКИ
НОВОСТИ И НАСТАНИ

Најново од Фондација Агро-центар за едукација

Во оваа секција ги прикажуваме новостите и настаните кои Фондацијата Агро-центар за едукација ги организира во своето работење.
Ве покануваме да ги прочитате содржините.
Фондација Агро-центар за едукација/Foundation Agro-Centre for Education

Фондација Агро-центар за едукација/Foundation Agro-Centre for Education

1,453

АЦЕ е синионим за развој на човекови ресурси во земјоделството.

Би сакале да ви го претставиме вториот билтен во проектот ВЕРМИКОМПОСТИНГ: Иднината На Одржливото Земјоделство И Управување Со Органскиот Отпад Во Европа – POWERWORMS.Овој месец, ја истражуваме суштината на здравјето на почвата, нејзината критична улога во нашата животна средина и како ние, како заедница, можеме да придонесеме за нејзината виталност.Во центарот на вниманието овој месец е и вермикомпостирањето, еколошко чудо што го трансформира органскиот отпад во ризница на хранливи материи, го подобрува здравјето на почвата и поттикнува одржливи земјоделски практики. Ви ги претставуваме и SOILIK, иновативна организација во регенеративното земјоделство, покажувајќи ја трансформативната моќ на одржливото управување со почвата. Овој билтен е повик за акција за сите нас да станеме амбасадори на почвата. Без разлика дали преку усвојување на вермикомпостирање, едукација на себе и на другите за важноста на здравјето на почвата или учество во одржливи практики, секој чекор што го преземаме е чекор кон поздрава планета.Придружете ни се во ова патување на откривање, одговорност и акција. Заедно, да ја негуваме почвата што не одржува, обезбедувајќи плодна и богата Почва за генерациите што доаѓаат.Powerworms#powerworms #sustainableliving #vermicomposting #greenfutureWe would like to present the first newsletter in the project VERMICOMPOSTING: The Future of Sustainable Agriculture and Organic Waste Management in Europe - POWERWORMS.This month, we delve into the essence of soil health, its critical role in our environment, and how we, as a community, can contribute to its vitality.In the spotlight this month is also vermicomposting, an eco-friendly marvel that transforms organic waste into a treasure trove of nutrients, enhancing soil health and fostering sustainable agricultural practices. We also celebrate SOILIK, a beacon of innovation in regenerative agriculture, showcasing the transformative power of sustainable soil management. Their work not only enhances soil health but also educates and inspires others to follow in their footsteps, nurturing the land that feeds us. This newsletter is a call to action for all of us to become stewards of the soil. Whether through adopting vermicomposting, educating ourselves and others about the importance of soil health, or participating in sustainable practices, each step we take is a step towards a healthier planet.Join us in this journey of discovery, responsibility, and action. Together, let's nurture the soil that sustains us, ensuring a fertile and bountiful Earth for generations to come. ... See MoreSee Less
View on Facebook
На 22 март во Патра, Грција, ФАЦЕ учествуваше на почетниот состанок на проектот: „BioPestGuardians - Агенси за биолошка контрола на штетници: безбедна револуција во модерното земјоделство во Европа“.Проектот BioPestGuardians започна од јануари 2024 година и ќе трае до декември 2025 година. Целите на проектот се:Зголемување на свеста и знаењето за биопестицидите кај учениците, едукаторите и земјоделците, вклучувајќи ги придобивките, ограничувањата и безбедната употреба.Обезбедување на обука и градење капацитети за учениците и едукаторите од стручно образование и обука за примена на биопестициди, овозможувајќи им да станат квалификувани професионалци.Поддршка на земјоделците во усвојувањето биопестициди како алтернатива на конвенционалните пестициди, намалување на влијанието врз животната средина на земјоделските практики и подобрување на здравјето и безбедноста на земјоделците/потрошувачите.On the 22nd of March in Patras, Greece, FACE participated in the Kick-off meeting of the project: “BioPestGuardians - Pest Biological Control Agents: The Fail Safe Revolution in modern agriculture in Europe”.The BioPestGuardians started from January 2024 and it will last until December 2025. The objectives of the project are:Increase awareness and knowledge about biopesticides among VET students, educators and farmers, including benefits, limitations, and safe use.Provide training and capacity building to VET students and educators on the application of biopesticides, enabling them to become skilled professionals.Support farmers in adopting biopesticides as an alternative to conventional pesticides, reducing the environmental impact of agricultural practices and improving the health and safety of farmers/consumers. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Во периодот од 26-ти февруари до 1-ви март, ФАЦЕ учествуваше на третата обука во проектот POWERWORMS, која се одржа во градот Билбао, Шпанија.Оваа тридневна обука беше извонредна можност за нас да се запознаеме со примери за вермикомпостирање во Шпанија. Имавме чест да посетиме различни организации, компании и училишта посветени на практикување и унапредување на техниките на вермикомпостирање. Секоја посета ни го покажа потенцијалот и ефективноста на оваа одржлива практика во трансформирањето на системите за земјоделство и храна.На обуката, покрај ФАЦЕ, присуствуваа учесници од сите партнери во проектот:• Универзитет Тургут Озал, Малатија (Турција)• Истражувачки центар за кајсии ( Турција)• Натураинова – Центар за храна и земјоделство (Турција)• ИНОПОЛИС – Центар за иновации и култура (Грција)• ИЛА -Меѓународно здржение на трудот (Холандија)• WWOOF – Можности за органски фарми низ светот (Шпанија)• ИНОТОМИЈА - Претпријатие за истажување, иновации и технологија (Грција)Главна цел на проектот POWERWORMS е да се промовира, олесни и забрза глобалната транзиција кон одржливо земјоделство и управување со органски отпад со цел да се врати климатската стабилност, да се зголеми биодиверзитетот, да се обнови плодноста на почвата и унапреди производството на здрава храна.------------------------------------------------------------------------In the period from February 26th to March 1st, FACE participated in the third training in the POWERWORMS project, which took place in the city of Bilbao, Spain.This three-day training was an excellent opportunity for us to get to know examples of vermicomposting in Spain. We had the honor of visiting various organizations, companies and schools dedicated to the practice and advancement of vermicomposting techniques. Each visit showed us the potential and effectiveness of this sustainable practice in transforming agriculture and food systems.The training was attended by participants from all partners in the project:Malatya Turgut Özal ÜniversitesiKayısı Araştırma EnstitüsüNaturainnova Gıda Tarım ve İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.ŞtiInnopolis Innovation - Culture WWOOF España InnoTomia P.C. ILAThe main objective of the Powerworms project is to promote, facilitate and accelerate the global transition to regenerative agriculture and food systems, farming, and land management in order to restore climate stability, increase biodiversity, rebuild soil fertility and produce healthy food ... See MoreSee Less
View on Facebook
Ви го претставуваме третиот билтен од проектот LEAF – Учење за основите на еколошките ставови, кој ги содржи сите ажурирања новости во проектот!Проектот LEAF има за цел да ја стимулира реактивноста на професионалната обука кон зелените вештини преку обезбедување на нова методологија за обука која, почнувајќи од создавање на стандарди за анализа на вештини, до поставување на платформа и сродни наставни материјали, овозможува последователен развој на курсеви за обука.We are pleased to present the third newsletter of the LEAF project– Learning about the basics of environmental attitudes, which contains all the updates and news in the project!The LEAF project intends to stimulate the reactivity of professional training towards Green skills by providing a new training methodology which, starting from the creation of a standard for the analysis of skills, up to the setting up of a platform and related teaching materials, allows the subsequent development of training courses to be carried out, in the first instance, with the training operators/teachers of the participating Partners.#ecology #green #sustainability #erasmus+project #environment #erasmus+project #environment ... See MoreSee Less
View on Facebook
Соработка

Контактирајте не

Фондација Агро-центар за едукација располага со квалитетен и стручен кадар, со особен успех во изработка и имплементација на проекти во областа на неформалното образование и обуки во земјоделството, социјалното претприемништво и младинската мобилност

  Поддржани од:

  Во текот на своето постоење, Фондација Агро-центар за едукација има остварено соработка со повеќе меѓународни фондови за развој.
  erasmus-plus-logo

  By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close