Image
Запознајте ја Фондација Агро-центар за едукација

ЗА НАС

Општата цел на Фондација Агро-центар за едукација претставува развој на земјоделството во Македонија и регионот, преку јакнење на човековите ресурси, засновано на неформалното образование и обука.

Нашиот тим

Запознајте го нашиот тим

Визија и мисија

Нашата визија и мисија

Вредности

Нашите клучни вредности

Стратешки план

Нашиот стратешки план 2018-2021
Нашите успеси

Проекти

Ни претставува огромно задоволство тоа што во изминативе години, со помош на нашите партнери, успеавме да изведеме голем број на проекти, придонесувајќи за развојот на неформалното образование во областа на земјоделството, младинската мобилност и социјалното претприемништво.
0
ГОДИНИ ИСКУСТВО
0
ИЗВЕДЕНИ ПРОЕКТИ
0
ИЗДАДЕНИ ПУБЛИКАЦИИ
0
ОДРЖАНИ ОБУКИ
НОВОСТИ И НАСТАНИ

Најново од Фондација Агро-центар за едукација

Во оваа секција ги прикажуваме новостите и настаните кои Фондацијата Агро-центар за едукација ги организира во своето работење.
Ве покануваме да ги прочитате содржините.
Фондација Агро-центар за едукација/Foundation Agro-Centre for Education

Фондација Агро-центар за едукација/Foundation Agro-Centre for Education

1,450

АЦЕ е синионим за развој на човекови ресурси во земјоделството.

Ви го претставуваме третиот билтен од проектот LEAF – Учење за основите на еколошките ставови, кој ги содржи сите ажурирања новости во проектот!Проектот LEAF има за цел да ја стимулира реактивноста на професионалната обука кон зелените вештини преку обезбедување на нова методологија за обука која, почнувајќи од создавање на стандарди за анализа на вештини, до поставување на платформа и сродни наставни материјали, овозможува последователен развој на курсеви за обука.We are pleased to present the third newsletter of the LEAF project– Learning about the basics of environmental attitudes, which contains all the updates and news in the project!The LEAF project intends to stimulate the reactivity of professional training towards Green skills by providing a new training methodology which, starting from the creation of a standard for the analysis of skills, up to the setting up of a platform and related teaching materials, allows the subsequent development of training courses to be carried out, in the first instance, with the training operators/teachers of the participating Partners.#ecology #green #sustainability #Erasmus+project #environment #Erasmus+project #environment ... See MoreSee Less
View on Facebook
Би сакале да ви го претставиме првиот билтен во проектот ВЕРМИКОМПОСТИНГ: Иднината На Одржливото Земјоделство И Управување Со Органскиот Отпад Во Европа – POWERWORMS.Овој месец, нурнуваме длабоко во срцето на Вермикомпостирањето - древна уметност што ја спојува науката со одржливост, трансформирајќи го органскиот отпад во богатство за планетата Земја.Зошто вермикомпостирање? Не се работи само за управување со отпад; се работи за враќање на природната хармонија меѓу луѓето и животната средина. Преку овој процес, го одбележуваме циклусот на живот каде отпадот го означува почетокот на богатата, животворна почва.Во овој билтен ќе прочитате за:Магијата на дождовните црви: Која е клучната улога на овие мали архитекти во нашиот екосистем.Вермикомпостирање наспроти традиционално компостирање: Откривање на придобивките и ефикасноста на вермикомпостирањето за одржливо земјоделство.Инсприративни земјоделски приказни: од визија до реалност, трансформативното влијание на вермикомпостирањето врз земјоделските практики.Како да започнете со вермикомпостирање: Практични совети за поставување на вашиот систем за вермикомпостирање и избор на вистинските црви.Прочитајте, споделете и придружете се на заедницата на Powerworms проектот. Да ја направиме одржливоста не само цел, туку начин на живот. #powerworms #sustainableliving #vermicomposting #greenfutureWe would like to present the first newsletter in the project VERMICOMPOSTING: The Future of Sustainable Agriculture and Organic Waste Management in Europe - POWERWORMS.This month, we dive deep into the heart of Vermicomposting—an ancient art that blends science with sustainability, transforming organic waste into a treasure for planet Earth.Why vermicomposting?It's not just about waste management; it is about restoring the natural harmony between people and the environment. Through this process, we mark the cycle of life where waste marks the beginning of rich, life-giving soil.In this newsletter you will read about:The magic of earthworms: What is the key role of these tiny architects in our ecosystem.Vermicomposting versus traditional composting: Discovering the benefits and efficiency of vermicomposting for sustainable agriculture.Inspiring Agricultural Stories: From Vision to Reality, the Transformative Impact of Vermicomposting on Agricultural Practices.How to get started: Practical tips for setting up your vermicomposting system and choosing the right worms.Read, share and join the Powerworms project community.Let's make sustainability not just a goal, but a way of life. #powerworms #sustainableliving #vermicomposting #greenfuture ... See MoreSee Less
View on Facebook
Денес во Краков, Полска, ФАЦЕ учествуваше на третиот и последен Транснационален состанок на партнерите во проектот LEAF – Учење за основите на еколошките ставови. Проектот LEAF има за цел да ја стимулира реактивноста на професионалната обука кон зелените вештини преку обезбедување на нова методологија за обука која, почнувајќи од создавање на стандарди за анализа на вештини, до поставување на платформа и сродни наставни материјали, овозможува последователен развој на курсеви за обука.Today in Krakow, Poland, FACE participated in the third and final Transnational meeting of the partners in the LEAF project - Learning about the basics of environmental attitudes. The LEAF project intends to stimulate the reactivity of professional training towards Green skills by providing a new training methodology which, starting from the creation of a standard for the analysis of skills, up to the setting up of a platform and related teaching materials, allows the subsequent development of training courses to be carried out, in the first instance, with the training operators/teachers of the participating Partners.#ecology #green #sustainability #Erasmus+project #environment #Erasmus+project #environment ... See MoreSee Less
View on Facebook
Како што се приближува Новата година, ги упатуваме нашите честитки и желби за радосна и бериќетна Нова 2024 година! Нека успехот и среќата ве придружуваат во сите ваши определби во текот на претстојната година. Ви посакуваме Среќни празници и Среќна Нова Година исполнета со радост и нови можности! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Денес, на третиот и последен ден од нашата обука за вермикомпостирање, патувавме во Свети Николе.Денот ни започна со посета на фармата за зајачко месо Раббит Свети Николе. Оваа фарма има иновативен пристап кон компостирањето, каде што арското ѓубре од зајаците во фармата се трансформира во компост богат со хранливи материи. Посетата истакна некои интересни употреби на компостот, особено техниката на зголемување на нивото на азот во компостот со помош на ферментирани коприви. Оваа фарма служи како одличен пример за претворање на арското ѓубре во вреден ресурс.Во вториот дел од денот го посетивме СОУ Кочо Рацин - Свети Николе. Оваа посета ни даде вредни сознанија за образовниот систем во Северна Македонија, како и за поставеноста на средното стручно образование, со посебен акцент на секторот за Земјоделство, рибарство и ветеринарство. Увидовме како производството на био-хумус е интегрирано во наставната програма, нудејќи им на учениците практично искуство во одржливи земјоделски практики. Потенцијалот за примена на проектните резултати во наставната програма отвори интересни дискусии.Денот вклучуваше и културен елемент со посета на Народниот музеј во Свети Николе, каде што навлеговме во богатата историја на градот. Нашето патување продолжи со посета на прекрасната црква Свети Никола, совршен спој на културно и историско истражување.Денешните искуства го збогатија нашето разбирање за одржливите практики во земјоделството и ја истакнаа важната улога на образованието во промовирањето на овие практики. Комбинацијата од практични посети на фарма, образовно и културно истражување го направија овој ден исполнет.Today, on the third and final day from our vermicomposting journey took us to the charming town of Sveti Nikole, filled with enlightening visits and cultural experiences.Our day began with an eye-opening visit to the Rabbit Meat Farm Sveti Nikole. Here, we saw an innovative approach to composting, where farmyard manure from rabbits is transformed into nutrient-rich compost. It was fascinating to learn how they cater not only to their own needs but also supply a portion of this compost to local farmers. The presentation highlighted some intriguing uses of compost, particularly the technique of enhancing nitrogen levels using fermented nettles. This farm serves as a great example of turning waste into a valuable resource.Our educational journey then led us to the Secondary Agricultural School "Kocho Racin" Sveti Nikole. This visit provided us with valuable insights into the agricultural education system in North Macedonia. We explored how bio-humus production is integrated into the curriculum, offering students practical experience in sustainable farming practices. The potential for applying project results in this setting opened up interesting discussions.The day also included a cultural element with a visit to the National Museum in Sveti Nikole, where we delved into the rich history of the city. Our journey continued with a visit to the beautiful Church of Saint Nicholas, a perfect blend of cultural and historical exploration.Today's experiences have enriched our understanding of sustainable practices in agriculture and highlighted the important role of education in promoting these practices. The combination of practical farm visits and cultural exploration made for a truly memorable day.Powerworms ... See MoreSee Less
View on Facebook
Соработка

Контактирајте не

Фондација Агро-центар за едукација располага со квалитетен и стручен кадар, со особен успех во изработка и имплементација на проекти во областа на неформалното образование и обуки во земјоделството, социјалното претприемништво и младинската мобилност

  Поддржани од:

  Во текот на своето постоење, Фондација Агро-центар за едукација има остварено соработка со повеќе меѓународни фондови за развој.
  erasmus-plus-logo

  By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close