Визија и Мисија

Ние сме Фондација Агро-Центар за Едукација

Фондацијата Агро-центар за едукација е непрофитна фондација, основана 2006 година. Општата цел на Фондацијата АЦЕ е развој на земјоделството во Македонија и регионот, преку јакнење на човековите ресурси, засновано на неформалната и формалната едукација.

Активностите во неформалното образование ги реализираме во две главни насоки:

  • Неформално образование (обуки, курсеви, семинари и слично)
  • Формално образование (проширување и надградување на курикулумите во формалното образование во областа на земјоделството)
cooperation
ace-kid

Нашата Мисија

Услугите во образованието на Фондација Агро-центар за едукација ги задоволуваат потребите на фармерите, специјалистите, раководителите во индустриите, политиката, администрацијата и невладиниот сектор во Македонија и регионот во областа на земјоделството, производството на храна, заштитата на човековата околина и руралниот развој.

Нашата Визија

Фондација Агро-центар за едукација е синионим за развој на човекови ресурси во земјоделството, производство на храна, заштитата на човековата околина и рурален земјоделски развој во Македонија и регионот.