Стратешки план

СТРАТЕШКИ ПЛАН

Стратешкиот план на Фондација Агро-центар за едукација е во изработка.