Image
Meet Foundation Agro-Centre for Education

ABOUT US

The general aim of Foundation Agro-Centre for Education is the development of agriculture in Macedonia and the region by strengthening the human capacities based on non-formal education and training.

Our Team

Meet our team

Vision and Mission

Our vision and mission

Core Values

Our core values

Strategic Plan

Our strategic plan for 2018-2021
0
YEARS OF EXPERIENCE
0
IMPLEMENTED PROJECTS
0
PUBLISHED PUBLICATIONS
0
TRAINING COURSES
NEWS AND EVENTS

Newest from Foundation Agro-Centre for Education

Here you can read about the latest news and events regarding our work and contribution.
Фондација Агро-центар за едукација/Foundation Agro-Centre for Education

Фондација Агро-центар за едукација/Foundation Agro-Centre for Education

1,444

АЦЕ е синионим за развој на човекови ресурси во земјоделството.

Денес, на третиот и последен ден од нашата обука за вермикомпостирање, патувавме во Свети Николе.Денот ни започна со посета на фармата за зајачко месо Раббит Свети Николе. Оваа фарма има иновативен пристап кон компостирањето, каде што арското ѓубре од зајаците во фармата се трансформира во компост богат со хранливи материи. Посетата истакна некои интересни употреби на компостот, особено техниката на зголемување на нивото на азот во компостот со помош на ферментирани коприви. Оваа фарма служи како одличен пример за претворање на арското ѓубре во вреден ресурс.Во вториот дел од денот го посетивме СОУ Кочо Рацин - Свети Николе. Оваа посета ни даде вредни сознанија за образовниот систем во Северна Македонија, како и за поставеноста на средното стручно образование, со посебен акцент на секторот за Земјоделство, рибарство и ветеринарство. Увидовме како производството на био-хумус е интегрирано во наставната програма, нудејќи им на учениците практично искуство во одржливи земјоделски практики. Потенцијалот за примена на проектните резултати во наставната програма отвори интересни дискусии.Денот вклучуваше и културен елемент со посета на Народниот музеј во Свети Николе, каде што навлеговме во богатата историја на градот. Нашето патување продолжи со посета на прекрасната црква Свети Никола, совршен спој на културно и историско истражување.Денешните искуства го збогатија нашето разбирање за одржливите практики во земјоделството и ја истакнаа важната улога на образованието во промовирањето на овие практики. Комбинацијата од практични посети на фарма, образовно и културно истражување го направија овој ден исполнет.Today, on the third and final day from our vermicomposting journey took us to the charming town of Sveti Nikole, filled with enlightening visits and cultural experiences.Our day began with an eye-opening visit to the Rabbit Meat Farm Sveti Nikole. Here, we saw an innovative approach to composting, where farmyard manure from rabbits is transformed into nutrient-rich compost. It was fascinating to learn how they cater not only to their own needs but also supply a portion of this compost to local farmers. The presentation highlighted some intriguing uses of compost, particularly the technique of enhancing nitrogen levels using fermented nettles. This farm serves as a great example of turning waste into a valuable resource.Our educational journey then led us to the Secondary Agricultural School "Kocho Racin" Sveti Nikole. This visit provided us with valuable insights into the agricultural education system in North Macedonia. We explored how bio-humus production is integrated into the curriculum, offering students practical experience in sustainable farming practices. The potential for applying project results in this setting opened up interesting discussions.The day also included a cultural element with a visit to the National Museum in Sveti Nikole, where we delved into the rich history of the city. Our journey continued with a visit to the beautiful Church of Saint Nicholas, a perfect blend of cultural and historical exploration.Today's experiences have enriched our understanding of sustainable practices in agriculture and highlighted the important role of education in promoting these practices. The combination of practical farm visits and cultural exploration made for a truly memorable day.Powerworms ... See MoreSee Less
View on Facebook
Денес успешно го завршивме и вториот ден од нашата обука за вермикомпостирање.На почетокот од денот, ја посетивме компанијата Органика Нова Orgalife, пионер во производството на органски ѓубрива од калифорниски црвени црви. Органика Нова е место каде традицијата се среќава со иновациите, и произведуваат органски ѓубрива од далечната 1985 година. Сведочењето на нивната посветеност на подобрување на производството на природна храна преку органски ѓубрива беше навистина инспиративно. Длабочината на нивната експертиза во вермикомпостирањето беше очигледна во секој аспект од нивното работење.Во вториот дел од денот ја посетивме Green Republic / Зелена Република, која е специјализирана фарма за производство и продажба на сертифициран органски зеленчук. Зелена Република користи кревети за вермикомпостирање за да го компостира целиот органски отпад од нивната фарма. Овој пристап не само што го рециклира отпадот, туку и ја збогатува нивната почва, создавајќи одржлив циклус за нивното органско производство на зеленчук.Денешните посети ни дадоа фасцинантна споредба: професионалното и специјализирано производство на вермикомпост во Органика Нова наспроти интегрираниот пристап на компостирање на фарма во Зелена Република. Овој контраст понуди драгоцени сознанија за тоа како вермикомпостирањето може да се прилагоди и скалира според различни потреби и капацитети.Today we successfully completed the second day of our vermicomposting training.Earlier in the day, we had the privilege of visiting Organika Nova, a pioneer in the production of organic fertilizers from California red worms. Organika Nova is a place where tradition meets innovation, and they have been producing organic fertilizers since 1985. Witnessing their commitment to improving natural food production through organic fertilizers was truly inspiring. The depth of their expertise in vermicomposting was evident in every aspect of their operation.In the second part of the day, we visited Green Republic, which is a specialized farm for the production and sale of certified organic vegetables. Green Republic uses vermicomposting beds to compost all organic waste from their farm. This approach not only recycles waste, but also enriches their soil, creating a sustainable cycle for their organic vegetable production.Today's visits gave us a fascinating comparison: the professional and specialized production of vermicompost in Organika Nova versus the integrated approach of composting on a farm in Green Republic. This contrast offered valuable insights into how vermicomposting can be adapted and scaled according to different needs and capacities.Powerworms ... See MoreSee Less
View on Facebook
Денес, во Скопје, се одржа првиот ден од обуката во проектот ВЕРМИКОМПОСТИНГ: Иднината На Одржливото Земјоделство И Управување Со Органскиот Отпад Во Европа – POWERWORMS. Се запознавме со моменталната состојба на вермикомпостирањето во Северна Македонија, тема што предизвика голем интерес кај сите учесници. Навлеговме и во интригантниот свет на био-компостирањето и вермикомпостирањето преку нашиот прирачник за училница, кој е во процес на креирање. Ја истраживме и мобилната апликација PowerWORMS, дискутирајќи за нејзиниот потенцијал во револуционизирање на управувањето со вермикомпостирањето.Утре тргнуваме на студиско патување, посета на мала органска фарма за производство на вермикомпост, за да го видиме целиот процес во живо. Во четврток, ќе патуваме за Свети Николе за да го посетиме средното земјоделско училиште и да разговараме за вклучувањето на вермикомпостирањето во националните наставни програми.На оваа тридневна обука имаме учесници од сите партнери во проектот, и тоа:• Универзитет Тургут Озал, Малатија (Турција)• Истражувачки центар за кајсии ( Турција)• Натураинова – Центар за храна и земјоделство (Турција)• ИНОПОЛИС – Центар за иновации и култура (Грција)• ИЛА -Меѓународно здржение на трудот (Холандија)• WWOOF – Можности за органски фарми низ светот (Шпанија)• ИНОТОМИЈА - Претпријатие за истажување, иновации и технологија (Грција)Главна цел на проектот POWERWORMS е да се промовира, олесни и забрза глобалната транзиција кон одржливо земјоделство и управување со органски отпад со цел да се врати климатската стабилност, да се зголеми биодиверзитетот, да се обнови плодноста на почвата и унапреди производството на здрава храна.Today, in Skopje, was held the first day of training in the project VERMICOMPOSTING: The Future of Sustainable Agriculture and Organic Waste Management in Europe - POWERWORMS. With today's activities, we get to know the current state of vermicomposting in North Macedonia, a topic that caused great interest among all participants. We have also delved into the intriguing world of bio-composting and vermicomposting through our classroom manual, which is in the process of being created. We also explored the PowerWORMS mobile app, discussing its potential in revolutionizing vermicomposting management.Tomorrow we are going on a study trip, visiting a small organic farm for the production of vermicompost, to see the whole process live. On Thursday, we will travel to Sveti Nikole to visit an agricultural secondary school and discuss the inclusion of vermicomposting in national curricula.At this three-day training, we have participants from all partners in the project, namely:Malatya Turgut Özal ÜniversitesiKayısı Araştırma EnstitüsüNaturainnova Gıda Tarım ve İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.ŞtiInnoPolis Centre for Innovation and CultureWWOOF EspañaInnoTomia P.C.ILAThe main objective of the Powerworms project is to promote, facilitate and accelerate the global transition to regenerative agriculture and food systems, farming, and land management in order to restore climate stability, increase biodiversity, rebuild soil fertility and produce healthy food ... See MoreSee Less
View on Facebook
Introduction to Green Marketing ... See MoreSee Less
View on Facebook
Ви го претставуваме вториот билтен од проектот LEAF – Учење за основите на еколошките ставови, кој ги содржи сите ажурирања новости во проектот!Проектот LEAF има за цел да ја стимулира реактивноста на професионалната обука кон зелените вештини преку обезбедување на нова методологија за обука која, почнувајќи од создавање на стандарди за анализа на вештини, до поставување на платформа и сродни наставни материјали, овозможува последователен развој на курсеви за обука.We are pleased to present the second newsletter of the LEAF project – Learning about the basics of environmental attitudes, which contains all the updates and news in the project!The LEAF Project intends to stimulate the reactivity of professional training towards Green skills by providing a new training methodology which, starting from the creation of a standard for the analysis of skills, up to the setting up of a platform and related teaching materials, allows the subsequent development of training courses to be carried out, in the first instance, with the training operators/teachers of the participating Partners.#Ecology #Green #Sustainability #Erasmus+project #environment #Erasmus+project #environment ... See MoreSee Less
View on Facebook
Collaboration

Contact Us

We are always open for consultation, as well as collaboration with proven, dedicated partners. Our team has years of experience in many agricultural sectors and is always ready to help!

  Supported by:

  During its work, Foundation Agro-Centre for Education has collaborated with several funds for international development.
  erasmus-plus-logo

  By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close