Европска соработка за развивање на заедничка квалификација за стручно образование и обука „Специјалист за производство на вино“ – WINEVET