Работилница на тема: „Доживотно учење за рурален развој“